การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการเคลมสินค้าที่เสียหายภายใน 7 วัน

01. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนํากลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ( อ้างอิงจากลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นรับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ จะคืนเงินให้ภายใน 15 วัน

02. กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่น หรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้า ได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ และยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

03. สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชํารุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิน, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

04. สินค้าที่มีสภาพชํารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

05. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษา อย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ํา, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรบาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

06. ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

07. การส่งเคลมสินค้าจําเป็นต้องมีกล่องสินค้า Sticker และหมายเลน ประจําตัวสินค้า (Serial No.) ของ ทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชํารุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Sticker รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

08. การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือ การรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านี้ยังอยู่ในการผลิต เมื่อการประกาศหยุด การผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้มีการรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ

09. ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้าที่เสียได้ที่หน้าร้านเจไอบีทุกสาขา ทางบริษัทไม่มีนโยบายการรับส่งสินค้าเคลม หากลูกค้ามีความประสงค์ให้รับ-ส่งสินค้าเคลมโดยตรงกับลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

10. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า ที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาด ของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า