เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565)

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้

          เว็บไซต์ของ mediaz.in

           บริษัท มีเดีย แซด เทค จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสินค้าต่างๆบนเว็บไซต์ เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานสั่งซื้อสินค้า และบริการต่างๆ ของทางร้าน MediaZcomputer

          ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของ mediaz.in

            Media Z Computer ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

            เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหากจากเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โดยทางร้านขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ

           ทางร้านปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของร้านได้ แต่ทั้งนี้ ทางร้านไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้

            ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ ท่านต้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าวและใช้ดุลยพินิจของท่านเอง

          การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางร้าน

            ลูกค้าหรือบุคคลใดก็ตามสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางร้าน เพื่อค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ เป็นต้น และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางร้านที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

            ทางร้านอาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของทางร้าน เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

          การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

            เว็บไซต์ของทางร้านอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ทางร้านไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือมัลแวร์ ตลอดจนทางร้านไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และทางร้านขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

          การจำกัดความรับผิดชอบ

           ทางร้านไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของทางร้าน หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ทางร้าน ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

          กฎหมายที่ใช้บังคับ

            การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย