การยกเลิกสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกสินค้า

ผู้ซื้อสามารถส่งคำขอยกเลิกได้เพียงหนึ่งครั้งสำหรับทุกๆ คำสั่งซื้อ หากคำขอยกเลิกของคุณถูกปฏิเสธหรือเพิกถอน คุณจะไม่สามารถส่งคำขออื่นได้สำหรับคำสั่งซื้อเดียวกันได้

ข้อกำหนดในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที ก่อนร้านค้านัดส่งสินค้า >ยกเว้นสินค้า pre-order และสินค้าจากต่างประเทศจะต้องยกเลิกภายใน 1 ชั่วโมงหลังการสั่งซื้อ มิฉะนั้นจะต้องขออนุมัติการยกเลิกจากผู้ขาย
  2. หากร้านค้านัดจัดส่งสินค้าแล้ว จะต้องรอการตอบรับการยกเลิกจากผู้ขาย โดยผู้ขายจะมีเวลา 2 วันในการกดตอบรับ หรือ ปฎิเสธคำขอของผู้ซื้อ – หากผู้ขายไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธภายใน 2 วัน ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
  3. เมื่อสินค้าถูกนำส่งแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้


    ข้อควรรู้
  1. ผู้ขายมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอยกเลิกหากคำสั่งซื้อได้ถูกนัดการจัดส่งสินค้าแล้ว
  2. หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกสินค้า คุณสามารถติดต่อผู้ขายด้วยโดยตรง หรือปฏิเสธการรับสินค้า
  3. เมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิกสำเร็จ ค่าสินค้าจะถูกดำเนินการคืนให้คุณตามข้อกำหนดของช่องทางที่คุณชำระเงิน
  4. คุณจะถูกระงับการเก็บเงินปลายทางชั่วคราว เมื่อปฎิเสธการชำระเงินปลายทางครบ 3 ครั้ง ภายในรอบ 90 วัน